Part of

0 producten

€ 0

Je winkelwagen is leeg

Heb je een vraag? Hulp nodig bij het reserveren?  050 541 2436 of Chat met ons…

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SportStadion bv.

Bedrijfsinformatie:

Artikel 1 Definities:

De hierna volgende definities hebben zowel in enkelvoud als in meervoud dezelfde navolgende betekenis in deze Algemene Voorwaarden:

a: Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van SportStadion;

b: Evenement: de georganiseerde gebeurtenis van sportieve en/of recreatieve, muzikale en/of culturele aard, waarvoor SportStadion Tickets verkoopt;

c: Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;

d: Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SportStadion een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie door SportStadion een aanbod wordt gedaan;

e: Overeenkomst: de overeenkomst tussen SportStadion en klant ter verkrijging van Tickets voor Evenementen;

f: Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement daaronder mede begrepen elektronische Tickets;

g: SportStadion: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SportStadion, gevestigd en kantoorhoudend te Groningen, KvK 01179195 ;

h: Aanvullende producten of diensten: de verkoop van aanvullende producten of diensten door SportStadion namens zichzelf of in opdracht van derden;

i: Annuleringskosten: het totaal gefactureerde bedrag van de Overeenkomst.

J: Servicekosten: het bedrag dat SportStadion in rekening brengt bij elke boeking voor administratie- en verzendkosten.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden:

a: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Sport Stadion, producten en/of diensten van welke aard en omvang dan ook aan een Klant verkoopt en/of levert, ook indien deze producten en/of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Het is daarom van essentieel belang dat de Klant deze Algemene Voorwaarden leest op het moment dat de Klant Tickets koopt en een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden opslaat of afdrukt, teneinde op de hoogte te zijn van de op de Overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

b: De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de Klant wijst SportStadion uitdrukkelijk van de hand. De Klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden van SportStadion als onderdeel van de totstandkoming van een overeenkomst tussen SportStadion en de Klant.

c: Partijen kunnen wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden uitsluitend schriftelijk overeenkomen.

d: SportStadion is gerechtigd de Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving door SportStadion te wijzigen en deze gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van SportStadion te lezen.

e: Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement. Indien deze (nog) niet in het bezit van Klant zijn, zal de Evenementhouder op verzoek van de Klant de toepasselijke algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst:

a: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten vrijblijvend.

b: SportStadion treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Evenementhouder. SportStadion is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via SportStadion een of meerdere Tickets heeft gekocht. SportStadion verschaft de Tickets namens Evenementhouder.

c: De Klant dient voordat hij zijn reservering en/of bestelling bevestigt, altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd en/of besteld. De Klant dient bij het maken van de reservering en/of bestelling altijd een juist (en werkend) (e-mail)adres te gebruiken en te verstrekken.

d: Indien de Klant kiest voor het langs elektronische weg ontvangen van Tickets, derhalve een elektronische Ticket zonder fysieke vorm, berust het risico voor verlies, diefstal en/of misbruik van de Ticket bij de Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt.

e: Ingeval van twijfel aan de juistheid van de door de Klant opgegeven gegevens bij de invoering van de reservering en/of bestelling, kan SportStadion contact opnemen met de Klant aan de hand van de gegevens die de Klant heeft verstrekt. In het geval SportStadion de Klant niet kan bereiken langs de door de Klant verstrekte gegevens en Sportstadion derhalve niet in de gelegenheid is om de door de Klant verstrekte gegevens op juistheid te controleren, heeft SportStadion de bevoegdheid de reservering en/of bestelling te annuleren en de Tickets te verkopen aan een andere Klant.

f: SportStadion zal zich in de hierboven genoemde gevallen inspannen om de Klant te informeren.

g: Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Tickets, producten en/of diensten.

h: SportStadion en/of de Evenementhouder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is SportStadion en/of de Evenementhouder gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.

i: SportStadion heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende en/of andere activiteiten te verrichten. Indien SportStadion producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (algemene) voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.

j: Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op Tickets.

Artikel 4 Prijzen en betaling:

a: SportStadion verkoopt Tickets namens Evenementhouders die het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

b: Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten en/of diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de door SportStadion aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

c: De gehanteerde prijzen zijn soms afwijkend van de nominale prijs van de ticket omdat deze inclusief alle kosten met uitzondering van servicekosten zijn.

d: Alle prijzen van SportStadion zijn in euro’s inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

e: SportStadion brengt bij elke boeking servicekosten in rekening.

f: Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Sport Stadion de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

g: Betaling van de in de Overeenkomst overeengekomen prijs is altijd direct. Voor bedrijven (inschrijving KvK verplicht) gelden afwijkende betaaltermijnen, welke hierna worden genoemd:

· Betaling van Tickets moet uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij SportStadion op de bankrekening staan en indien het evenement binnen 4 weken plaatsvindt, is directe betaling verschuldigd.

· Indien ook Aanvullende diensten en/of producten zijn afgenomen, geldt dat er direct betaald moet worden als het evenement binnen 6 weken na boeking plaatsvindt. Vindt het evenement meer dan 6 weken na boeking plaats, dan is een aanbetaling van 40% binnen 5 werkdagen opeisbaar en het restant uiterlijk 6 weken voor het evenement verschuldigd aan SportStadion.

Artikel 5 Leveringstermijnen:

a: Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. SportStadion zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan SportStadion een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.

b: De door SportStadion opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient SportStadion schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

c: SportStadion is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist e-mailadres of afleveradres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de Klant een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door SportStadion ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd.

d: Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen enkel recht op schadevergoeding en evenmin enig recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

e: Verzending van Tickets vindt pas plaats na volledige betaling (via iDeal, creditcard, AfterPay, of anderszins overeengekomen) van de overeengekomen prijs in de Overeenkomst.

Artikel 6 Afgelaste of verschoven Evenementen:

a: Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en, zo ja wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel SportStadion zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat SportStadion de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan SportStadion niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. SportStadion is niet verantwoordelijk laat staan aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten.

b: Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de Ticketprijs.

c: Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Evenementhouder. Voor de betreffende voorwaarden wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van de Evenementhouder. Indien de Evenementhouder SportStadion verzoekt om de Klant de Ticketprijs te restitueren, dan zal SportStadion dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Evenementhouder heeft ontvangen. servicekosten worden niet gerestitueerd.

d: Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele aanvullende en/of andere activiteiten verkochte producten en/of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

Artikel 7 Tickets:

a: Het is de Klant niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Evenementhouder de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Klant dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de organisator, waar op de Ticket (en gedurende het bestelproces) naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de voorwaarden van de Evenementhouder, is de Evenementhouder gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

b: Na ontvangst dient de Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.

c: Speciale wensen en preferenties, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen of voorkeursplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. SportStadion geeft geen enkele garantie dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 8 Annuleringsvoorwaarden:

a: Indien Klant de Overeenkomst annuleert en Klant heeft alleen Tickets gekocht, dan is de Klant 100% Annuleringskosten(%) verschuldigd.

b: Indien Klant de Overeenkomst annuleert en er zijn Aanvullende producten of diensten gekocht, dan gelden de volgende Annuleringsvoorwaarden:

a) Annulering meer dan 6 weken voor Evenement: 40% van de Annuleringskosten;

b) Annulering tussen 4 tot 6 weken voor Evenement: 75% van de Annuleringskosten;

c) Annulering tussen 2 tot 4 weken voor Evenement: 90% van de Annuleringskosten;

d) Annulering binnen 2 weken voor Evenement :100% van de Annuleringskosten.

Artikel 9 Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten:

a: De op de Ticket van SportStadion rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan SportStadion dan wel aan haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen met het oog op SportStadion dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.

b: Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van de Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van de Kaart.

c: Het is de Klant verboden de Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

d: De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van SportStadion aan Klant.

Artikel 10 Privacy:

a: De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van SportStadion die op de website van SportStadion raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

Artikel 11 Aansprakelijkheid:

a: SportStadion kan niet worden aangemerkt als de organisator (Evenementhouder) van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

b: Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van SportStadion wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming , dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets en eventuele aanvullende diensten aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van SportStadion of haar ondergeschikten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

c: De aansprakelijkheid van SportStadion wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant SportStadion onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en SportStadion ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SportStadion in staat zal zijn adequaat te reageren.

d: Klant vrijwaart SportStadion voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens SportStadion, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

e: Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan uitdrukkelijk schriftelijk onverwijld bij SportStadion meldt.

f: SportStadion kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van de Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. SportStadion is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan SportStadion.

g: SportStadion aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. SportStadion kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

h: SportStadion kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

i: SportStadion aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade ontstaan door handelen van derden of anderszins schade ontstaan door bij derden ingekochte aanvullende producten of diensten.

Artikel 12 Overmacht:

a: Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan SportStadion kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

b: Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SportStadion in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat SportStadion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

a: Op alle overeenkomsten met SportStadion is Nederlands recht van toepassing.

b: Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Artikel 14 Diversen:

a: Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

b: Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

c: Waar in deze Algemene Voorwaarden SportStadion zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is SportStadion gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.

d: Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van SportStadion dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden SportStadion niet.

e: Bij verschil van mening tussen SportStadion en Klant over de vertaling en/of uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.

f: Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met SportStadion in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SportStadion vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

g: Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen, alsmede te raadplegen op de website van SportStadion.